a
Men's haircut

$4.5 | 9.5 | 19.5

Cutting, hair washing, drying, styling.

Haircut under the nozzle

$3.5 | 6.5 | 15.0

Cutting, hair washing, drying, styling.

Haircut for boys

$8.5 | 9.5 | 20.5

Cutting, hair washing, drying, styling.

Mustache and beard

$2.5 | 7.5 | 19.8

Cutting, hair washing, drying, styling.

Haircut + beard haircut

$4.5 | 6.5 | 13.8

Cutting, hair washing, drying, styling.

Nozzle + beard

$6 | 12 | 22

Cutting, hair washing, drying, styling.

Shaving the head

$3 | 6.5 | 15.5

Cutting, hair washing, drying, styling.

Royal shaving

$5.5 | 7.5 | 20

Cutting, hair washing, drying, styling.

Wash and clean

$2.5 | 7.5 | 19.5

Cutting, hair washing, drying, styling.

a
Women's haircut

$4.5 | 9.5 | 19.5

Cutting, hair washing, drying, styling.

Color correction

$3.5 | 6.5 | 15.0

Cutting, hair washing, drying, styling.

Haircut for girls

$8.5 | 9.5 | 20.5

Cutting, hair washing, drying, styling.

Hair styling

$2.5 | 7.5 | 19.8

Cutting, hair washing, drying, styling.

Keratin smoothing

$4.5 | 6.5 | 13.8

Cutting, hair washing, drying, styling.

Keratin smoothing

$6 | 12 | 22

Cutting, hair washing, drying, styling.

Braids

$3 | 6.5 | 15.5

Cutting, hair washing, drying, styling.

Color correction

$5.5 | 7.5 | 20

Cutting, hair washing, drying, styling.

Wash and clean

$2.5 | 7.5 | 19.5

Cutting, hair washing, drying, styling.